Pendapat Para Ahli Fikih tentang Aqiqah

Pertama, Aqiqah hukumnya sunnah. Ulama yang berpendapat demikian di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan sebagian besar ulama ahli fikih dan ijtihad.

Kedua, Aqiqah hukumnya wajib. Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Hasan al-Bashri, al-Laits ibn Sa’ad dan lainnya. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hasan dari Samurah ibn Jundab dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya”.

Ketiga, pendapat yang mengingkari disyariatkannya aqiqah. Ulama yang berpendapat demikian adalah ulama penganut Mazhab Hanafi. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi dari Amr ibn Syu’aib
Tag:, , , ,  

Leave a Reply

Pembayaran

    Bank Kami